Happy birthday to:

Oprah Winfrey

Marc Singer

Tom Selleck

Paddy Chayefsky

W.C. Fields

Anton Chekhov